Tin Mới CLB Golf

THÔNG BÁO VV PHÒNG CHỐNG DỊCH COVID 19 ANNOUCEMENT Prevention Corona epidemic

 

THÔNG BÁO

“Về việc phòng chống dịch bệnh do vi rút Covid-19”

Kính gửi : Qúy Hội viên, Qúy Đối tác và Quý khách hàng.

Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh do Vi rút Covid -19 gây ra, nhằm chung tay cùng cộng đồng thực hiện và tăng cường biện pháp phòng chống dịch bệnh Câu lạc bộ (CLB) golf Hoàng Gia xin thông báo đến Qúy Hội viên, Đối tác và Khách hàng nội dung sau :

I.             CLB golf Hoàng Gia tạm ngừng tiếp nhận các booking và ngừng cung cấp dịch vụ với những Khách hàng sau:

1.     Tất cả Hội viên, Đối tác và Khách hàng Người nước ngoài (Bao gồm cả Khách hàng đến từ nước ngoài và Người nước ngoài đang cư trú tại Việt nam)

2.      Khách hàng là Người Việt nam đến từ các vùng dịch đã có yêu cầu cách ly của chính quyền.

II.                   Tất cả các Hội viên, Đối tác và Khách hàng khi đến CLB vui lòng kiểm tra thân nhiệt, sử dụng nước sát khuẩn trước khi check- in. CLB sẽ ngừng cung cấp các dịch vụ đối với các khách hàng có thân nhiệt cao hơn mức bình thường.

III.               Thời gian áp dụng : Từ ngày 10/3/2020 đến khi có thông báo khác.

Để đảm bảo sức khỏe, an toàn của Qúy Hội viên, Đối tác, Khách hàng và Cộng đồng CLB golf Hoàng Gia rất mong nhận được sự thông cảm, chia sẻ, hợp tác và trung thực của Qúy vị.

Trân trọng cảm ơn!

 

BAN QUẢN LÝ

CLB GOLF HOÀNG GIA


 

ANNOUCEMENT

“Refer to: Prevention Corona epidemic”

Dear valued Member, Customers, Partners!

Before the complicated situation of the disease caused by the Covid -19 virus, in order to join hands with the community to implement and strengthen the disease prevention measures. Royal Golf Club would like to inform the valued Members, Partners and Customers as follows content:

I.         Royal Golf Club temporarily do not accept booking and do not provide service for the following customers:

1.    All Members, Partners and other Customers (Including Customers from Oversea and Foreigners living in Vietnam)

2.    Vietnamese customers from epidemic areas who have requested isolation from the local government.

II.              When coming Royal golf club please check the body temperature, use antiseptic water before check-in. We will not provide service to customer who have temperature higher than normal

 

III.             Effective time: From 10th March, 2020 until issue new announcement

To ensure the health and safety of our members, partners, customers and the common Community Royal Golf Club  hope to receive your sympathy, sharing, cooperation and honesty.

 

Best regards!

 

Royal Golf Club

The management


 

공지사항

 코로나바이러스-19 감염 예방

친애하는 회원파트너  고객님께

Covid-19 바이러스에 의한 질병의 복잡한 상황에 앞서전염병  예방을 구현하고 강화하기 위해  로얄 골프 회원님파트너  고객님에게 다음과 같은 내용을 알려드리겠습니다.

I. 로얄 골프 클럽은 일시적으로 예약을 수신중지하고 다음 고객에게 서비스 제공을 중단:

1. 모든 외국인 회원파트너  고객(해외에서 오는 고객 베트남에 거주하는 외국인 포함)

2. 정부의 공지  Covid-19 바이러스를 감염된 지역이 있는 베트남고객.

II. 로얄골프클럽에 도착하시는 모든 회원파트너  고객은 체크인 전에 체온을 확인하고 방부제를 사용하십시오클럽은 평소보다 체온이 높은 고객에게 서비스를 제공하지 않을 것입니다.

III.  적응기간: 2020 10 3일부터  추후 공지가 있을 때까지.

모든 회원님파트너고객  골프 클럽의 건강하고 안전을  보장하기 위해 이해공유협력  정직을 기대합니다.

진심으로 감사드립니다!

 

                                                                                            관리팀

로얄 골프 클럽

Nội dung khác