Thông tin chương trình "Golf vui cùng hạ"
Chi tiết xin xem file đính kèm: Golf Vui Cung Ha 2015.pdf